01/04/2552 08.30 น. ระบบได้เปิดการใช้งานแล้วครับ
ระบบสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
สำหรับโรงเรียน
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
หมายเหตุ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของแต่ละโรงเรียน ใช้รหัส SMIS ในการเข้าระบบ
เมื่อทางโรงเรียนตอบแบบสำรวจแล้ว สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
   

คลิกที่นีุ่ สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
รายงานต่างๆ
1.
วิธีการจัดหาอาหารเสริม(นม)
2.
ประเภทนมที่จัดซื้อ
3.
การตรวจรับ
4.
การจัดเก็บรักษานมและการแจกจ่าย
5.
การแจกจ่าย
6.
ความพอเพียง
7.
สภาพปัญหาอื่นๆ ที่พบ