การสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
1) วิธีการจัดหาอาหารเสริม(นม)
อบต./เทศบาลจัดซื้อมอบให้โรงเรียน อบต./เทศบาลมอบให้โรงเรียนซื้อเอง
รายงานผล วิธีการจัดหาอาหารเสริม(นม)
โดย
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ