การสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
3) การตรวจรับ
อบต./เทศบาลตรวจรับเอง โรงเรียนตรวจรับ อบต./เทศบาล/โรงเรียน ตรวจรับร่วมกัน ฯลฯ
รายงานผล การตรวจรับ
โดย
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ