การสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
4) การจัดเก็บรักษานมและการแจกจ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ตรวจสอบตามขั้นตอน - เ้ก็บรักษาในอุณภูมิที่เหมาะสม - อื่นๆ
รายงานผล การจัดเก็บรักษานมและการแจกจ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หมายเหตุ 0 หมายเหตุ ไม่ใช้ และ 1 หมายถึง ใช้
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
ตรวจสอบฯ
เ้ก็บรักษาฯ
อื่นๆ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ