การสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
5) การแจกจ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- วันต่อวัน - นมที่เหลือกรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียนเก็บ - อื่นๆ
รายงานผล การแจกจ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หมายเหตุ 0 หมายเหตุ ไม่ใช้ และ 1 หมายถึง ใช้
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
วันต่อวันฯ
นมที่เหลือฯ
อื่นๆ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ