การสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
6) ความพอเพียง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
- อบต./เทศบาลเพิ่มเติมให้จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- โรงเรียนจัดหาเพิ่มเติม
รายงานผล ความพอเพียง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หมายเหตุ 0 หมายเหตุ ไม่ใช้ และ 1 หมายถึง ใช้
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
ใช้งบประมาณฯ
อบต./เทศบาลเพิ่มเติมฯ
โรงเรียนจัดหาฯ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ