การสำรวจข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
7) สภาพปัญหาอื่นๆ ที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- บูด/เน่า/เสีย - บวมหรือแตก - อื่นๆ
รายงานผล สภาพปัญหาอื่นๆ ที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หมายเหตุ 0 หมายเหตุ ไม่ใช้ และ 1 หมายถึง ใช้
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
บูด/เน่า/เสีย
บวมหรือแตก
อื่นๆ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ